Statut Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Karkajmy

STATUT
STOWARZYSZENIA ROZWOJU SOŁECTWA KARKAJMY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1) Stowarzyszenie nosi nazwę. „Stowarzyszenie  Rozwoju Sołectwa Karkajmy”- zwanego dalej Stowarzyszeniem.
2) Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w  Karkajmach.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia l989r.- Prawo o stowarzyszeniach ( tj. Dz .LJ. z2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy zdńa24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.)

§3

1)Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2)Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3)Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polski z obowiązującymi przepisami prawa.
4)Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
5) Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju Sołectwa Karkajmy w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
4) ochrony, promocji, zdrowia;
5) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty, wychowania;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa historycznego;
9) podejmowania działań w zakresie ochrony obiektu zabytkowego; (Kościół katolicki pod wezwaniem  Trójcy Świętej i Michała Archanioła w Bogatyńskim) obejmujących renowację i remonty;
10) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, agroturystyki;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
l3) ratownictwa i ochrony ludności;
14) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
l5) promocji i organizacji wolontariatu;
l6) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
I7) nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
18) współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji rozwoju infrastruktury i gospodarki w sołectwie;
19) promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie;
20) współpraca z sąsiadującymi miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy;
21) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej ,organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności;
22) organizowanie imprez promujących sołectwo, festynów historycznych, rodzinnych;
23) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego kulturowego w sołectwie;
24) poprawa estetyki, wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Sołectwa Karkajmy;
25) działanie na rzecz integracji i aktywizacji i społeczności lokalnej;

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez;
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
2) działalności wydawniczą wystawienniczą i prasową
3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,
4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym,
6) Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,
8) organizowanie imprez integrujących, promocyjnych i kulturowych,
9) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE
STOWARZYSZENIA

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§8

1) Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
2) Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3) Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi stowarzyszenie.

§9

1) Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto;
a) osoby fizyczne. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2) O przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3) Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie l miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§10

1) Członek zwyczajny stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwiania,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2) Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów stowarzyszenia,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§11

1) Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną
d) wykluczenia.
2) Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) Postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działaniu na szkodę Stowarzyszenia.
3) O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwałą. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwał Zarząd, niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4) Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 przysługuje zainteresowanego odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie l miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

§12

1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą która za swoją zgodą zostanie przyjęta do stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. l oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz S towarzyszenia.
2) Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3) Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§13

1) Członkiem honorowym może być każda osoba, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2) Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie Powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego
3) Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust.2 lit. b-d.
4) Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia

§14

1) Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tą Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Sołectwa Karkajmy, której postawa moralna i dotychczasowa działalności jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
2) W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
3) Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4) Honorowy prezes stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY
STOWARZYSZENIA

§16

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna

§17

1) Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybrani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego zarządu i komisji Rewizyjnej. Mandat członków zarządu i komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym walnym zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3) Mandat członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4) W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§18

1) Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członów organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2) Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia,uchwał mogą być podjęte zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.
3) Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§19

1) Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2) Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.
3) Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub l /3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin obycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku
4) Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§20

1) Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej Stowarzyszenia
b) uchwalanie regulaminów działania Zarządu  Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu stowarzyszenia i finansowej działalności Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności minionej kadencji
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu  Zarządowi
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej
h) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
j) ustalanie wysokości składek członkowskich
k) podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji
m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów
2) Walne zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3) Walne Zebranie stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§21

Zarząd składa się z 5 Członków:
1) Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika
2) Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu .W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezesem
3) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§22

1) Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
g) uchwalanie regulaminu biura.
2) Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3) Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
4) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5) Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudnić pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
6) Szczegółowe zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu.

§23

1)  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2) Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4) Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej
5) Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
6) Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne pisemną rezygnacją członka Komisji którego okoliczność ta dotyczy.

§24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby innej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarząd, Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁV

MAJĄTEK
STOWARZYSZENIA

§25

1) Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2) Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z majątku.
3) Składki członkowskie wpłacane raz na rok do 15-go stycznia kolejnego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składki określa się ilość miesięcy przynależności członka do Stowarzyszenia razy 2zł.
4) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6) Następujące czynności zarządzania majątkiem wymagają  zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzanie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20 tysięcy złotych lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§26

1) Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członków organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub Pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników  oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w którym uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes, Dotyczy to również zaciągania zobowiązań majątkowych.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłączenie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów,przy obecności co najmniej połowy  członków Stowarzyszenia :§18 nie stosuje się.

§29

1) Stowarzyszenie może być rozwiązane  na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy  członków Stowarzyszenia:§18 nie stosuje się.
2) Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3) Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Statut został przyjęty przez założycieli STOWARZYSZENIA ROZWOJU SOŁECTWA KARKAJMY  .

 

Dodaj komentarz